תקנון

תנאי שימוש באתר “ספרי סיון”

ספרי סיון, ע”מ 021473954 (“המפעילה” או כל פנייה בגוף ראשון) שמחה להעמיד לרשותך את אתר האינטרנט sivanbooks.co.il (“האתר“) המשמש גם כאתר לרכישת ספרים ומוצרים נלווים, כפי שיוצעו מעת לעת באתר (“המוצרים“).

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן בעיון. תנאי השימוש נועדו להסדיר את היחסים בין המפעילה לבין כל משתמש אשר יעשה שימוש באתר (“משתמש“). אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר או לכל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או לבצע רכישות של מוצרים באמצעות האתר.

כל שימוש שלך באתר ובפונקציות הכלולות בו, לרבות רכישת כל מוצר באמצעותו, מהווה הצהרה מטעם המשתמש כי הנו מעל לגיל 18, כי קרא את כלל תנאי השימוש המפורטים להלן, כפי שיעודכנו ויפורסמו באתר מעת לעת וכי הוא מסכים לכל תנאי השימוש באתר ללא יוצא מן הכלל.

תנאי השימוש באתר הם הסכם משפטי מחייב ומסדירים את היחסים בין המשתמש לבין המפעילה או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנוגע ו/או הנובע מהאתר ו/או השימוש שלו ו/או היעדר השימוש שלו בו.

למען הסר כל ספק, תנאי השימוש באתר לא יבואו במקום ו/או לא יחליפו כל הסכם כזה או אחר של המשתמש עם המפעילה או חברת האשראי/חברת התשלומים שלו, כולו או חלקו.

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

בתנאי השימוש להלן –

המונחים “מידע” או “תוכן” או “תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב ביניהם, וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות כתמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן ואייקון.

המונח “לקוחות” משמעו משתמש אשר ביצע רכישה של מוצר/ים באמצעות האתר.

רכישת מוצרים באתר

1.              האתר מאפשר ללקוחות לרכוש באמצעותו, באופן מקוון, את המוצרים המוצעים בו, כפי שיוצעו מעת לעת, בכפוף לקיומם במלאי המפעילה. התשלום באתר אפשרי באמצעות אמצעי התשלום שיוצעו באתר, בכפוף לאישור חברת סליקת האשראי ו/או חברת אמצעי התשלום עמה תתקשר המפעילה לצורך השימוש באתר.

2.              לא אושרה הרכישה על-ידי חברת הסליקה או חברת האשראי או חברת אמצעי התשלום, מכל סיבה שהיא ללא יוצא מן הכלל, לרבות אך לא רק בשל היעדר קיום כיסוי אשראי מתאים של המשתמש לביצוע הרכישה, לא יוכל המשתמש לבצעה באמצעות האתר והוא יהא רשאי לבצעה באמצעי תשלום אחרים. מובהר כי אין באי אישור חברת אשראי כאמור , כדי להטיל אחריות כלשהי על המפעילה.

3.              כל רכישה שתבוצע על-ידי המשתמש באמצעות האתר כנזכר לעיל עשויה להיות מתועדת בדף “היסטוריית רכישות” באתר, לפרק זמן או למספר עסקאות, כפי שייקבע על-ידי המפעילה בלבד, מעת לעת.

4.              בנוסף על האמור לעיל, באתר יופיעו, לפי שיקול דעתה המפעילה בלבד, מבצעים ו/או קופונים שיתעדכנו מעת לעת בנוגע למוצרים שונים אותם יהיה המשתמש זכאי לממש באמצעות האתר, בכפוף לתנאי המבצע ו/או הקופון הרלוונטי אשר יתווספו על תנאי השימוש באתר. מבצעים אלה יכולים להיות כללים ו/או פרסונליים.

5.              על אף האמור לעיל, אמצעי התשלום באתר עשויים להשתנות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. להסרת ספק, המפעילה אינה נושאת באחריות לפעילות הגורמים המפעילים את אמצעי התשלום שיוצעו באתר ו/או לכל עניין הנובע מהשימוש באמצעי תשלום אלה.

6.              משתמשי האתר רשאים לעשות שימוש באתר ובמוצרים שירכשו באמצעותו, לצורך מטרות אישיות בלבד ובשום אופן שלא למטרות מסחריות או עסקיות. להסרת ספק, השימוש אפשרי לכל מי שהינו בגיר ובעל כשירות משפטית להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו, למטרות חוקיות בלבד.

7.              בנוסף, אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים מתוך האתר ו/או שיוצגו באתר (לרבות, מבלי למצות, בתכנים הקשורים לספרים שיוצגו באתר), למעט במסגרת האתר וכפי שיתאפשר על ידי המפעילה.

 

 

אספקת המוצרים

8.              משלוח המוצרים ללקוחות ייעשה לכתובת הלקוח, כפי שנמסרה והוקלדה על ידו באתר במעמד רכישת המוצר. המשלוח ייעשה באמצעות דואר ישראל ו/או בכל אמצעי משלוח אחר, לפי שיקול דעת המפעילה. לחילופין, באפשרות הלקוחות לאסוף את המוצרים באופן עצמאי ובכפוף לתיאום מראש עם המפעילה.

9.              המפעילה אינה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/א אי אספקה הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה (ובכלל זה גם עיכוב בזמני המשלוח של דואר ישראל).

10.          מחירי המוצרים המוצגים באתר אינם כוללים את עלות המשלוח. עלויות המשלוח יתווספו למחירי המוצרים וישולמו במעמד רכישת המוצרים באתר. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר משלוח ללא עלות בנסיבות מסוימות (לדוגמא – במקרה של רכישה באתר מעל סכום מסוים), הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לשינויים שיחולו בעניין זה מעת לעת.

11.          במקרים בהם לקוח לא אסף את המוצרים מסניף הדואר ו/או במקרים בהם חלה טעות בכתובת שנמסרה על ידי הלקוח ו/או במקרים בהם לא ניתן היה למסור את המוצרים ללקוח בשל סיבה הקשורה ללקוח, יחויב הלקוח בעלויות המשלוח ולא יהיה זכאי לכל החזר בגין התשלום ששילם עבור המוצרים עצמם. היה והלקוח יהיה מעוניין כי המפעילה תשלח את המוצרים אליו פעם נוספת, אזי – בכפוף לכך שהמוצרים המקוריים שנשלחו הוחזרו בפועל למשרדי המפעילה – תשלח המפעילה את המוצרים אל הלקוח פעם נוספת, כאשר הלקוח יישא בעלויות המשלוח הנוסף.

החזרות וביטולים

12.          לקוחות אשר רכשו מוצרים באמצעות האתר רשאים להודיע על רצונם בביטול עסקת הרכישה, באמצעות פניה טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני (לפי פרטי הקשר שיוצגו באתר), וזאת עד לא יאוחר מן המועד המאפשר ביטול העסקה על פי דין. בכל מקרה, ביטול עסקה כפוף לאישור המפעילה בכתב, אשר יינתן (או לא יינתן) על פי הוראות כל דין.

13.          במקרה בו ביטול העסקה אושר על ידי המפעילה, ישיב הלקוח את המוצרים שנרכשו על ידו למפעילה, על חשבונו, בצירוף החשבונית המקורית. המוצרים יושבו למפעילה כשהם באריזתם המקורית ובטרם נעשה בהם שימוש.

14.          אישרה המפעילה את ביטול העסקה כאמור בפרק זה, תשיב המפעילה ללקוח את הסכום ששולם על ידו בגין המוצרים, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות כל דין. על אף האמור לעיל, בכל מקרה בו בוטלה העסקה לאחר למעלה משלושה ימי עסקים ממועד הרכישה או לאחר שהמוצרים נמסרו ללקוח, יישא הלקוח בעלות משלוח המוצרים.

15.          להסרת ספק, המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל עניין הנוגע למוצרים הקשורים אל המפעילה ו/או המוצעים לרכישה באתר, אשר נרכשו שלא באמצעות האתר.

התחייבויות המשתמש

            בהסכמתך לתנאי השימוש באתר ובשימושך באתר, אתה מאשר ומתחייב כדלקמן:

                             להשתמש באתר, וכן במידע ובתכנים הכלולים בו, בהתאם לתנאי השימוש באתר וכן בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה להימנע מפגיעה בפרטיותו של אדם, בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, או כל זכות קניינית אחרת, וכן להימנע מפרסום לשון הרע, התחזות, הטעיה, הטרדה וכיו”ב.

                             לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן באתר, או בכל חלק מהם.

                             לא לבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.

                             לא להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן את התכנים המוצגים באתר, כולם או חלקם, בכל צורה שהיא, למעט לשימושך האישי במסגרת האתר.

                             לא לבצע שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.

קניין רוחני

            האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות התכנים הכלולים בו והמוצרים המוצגים בו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובה יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינה הבלעדי של המפעילה או של צדדים שלישיים שהתירו למפעילה להשתמש בהם במסגרת האתר והם מוגנים על ידי הדין.

            באתר ישנם ו/או עשויים להיות פרטי מידע ותכנים השייכים למפעילה או לצדדים שלישיים ואשר יהיו נגישים לצפייה ו/או שימוש במסגרת האתר (“התכנים באתר“). בין התכנים באתר נכללים, בין היתר, עמודים מסוימים בספרים שיוצגו ו/או שיהיו זמינים לשימוש ו/או צפיה באתר. להסרת ספק, אין בהצגת התכנים באתר או בעצם האפשרות להשתמש בהם במסגרת האתר משום רישיון או אישור כלשהו מטעם המפעילה ו/או בעלי הזכויות בתכנים באתר, לטובת המשתמשים באתר.

            להסרת ספק, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג’ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים/מידע/תצוגות/תוכנות/עיצובים גרפיים/אייקונים/סימני מסחר המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, האסורה על-פי כל דין. כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי, לשם העתקה או אחזור של תכנים מתוך האתר.

מדיניות פרטיות

            במסגרת השימוש שלו באתר, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ותקנותיו.

            המפעילה או מי מטעמה יהיו רשאים, ללא הגבלת זמן, לאסוף, לשמור, לתעד ולכלול במאגרי המידע שלה ולהשתמש בכל הפרטים והמידע, כולו או חלקו, לרבות איחוד עם מידע שיתקבל ממאגרי מידע נוספים,  שמסר המשתמש במסגרת השימוש שלו באתר ו/או בשירותים המוצעים באמצעותו, וכן כל מידע מכל סוג שהוא הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע מהשימוש של המשתמש באתר ו/או מהשירותים, באופן ישר ו/או עקיף, לרבות (אך לא רק) בנוגע לרכישות מוצרים באמצעות האתר, וזאת לצרכים השונים של המפעילה ו/או של מי מטעמה, לרבות (אך לא רק) לצרכי תפעול האתר; איסוף המידע והכללתו במאגרי המידע שלהן; פרסום, שיווק ומכירה; דיוור ישיר; שמירת קשר עם המשתמש. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך.

            מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה או מי מטעמה רשאית ועשויה לחלוק מידע על המשתמש, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים והם יהיו רשאים לעשות שימוש במידע המדובר מבלי שהמפעילה או מי מטעמה תהיה אחראית לשימוש זה.

            בכל שימוש באתר, מאשר המשתמש ונותן הסכמתו למדיניות הפרטיות כאמור בהסכם זה במלואה ולשימוש במידע. המשתמש מתבקש לעיין במדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ולאשר במקום המיועד לכך.

            המפעילה או מי מטעמה תחלוק מידע אישי ספציפי על המשתמש אם תידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ”ש/בי”ד, חוק או צו בימ”ש/בי”ד/כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

            יודגש, לעניין פרטי כרטיס האשראי שימסור המשתמש במסגרת השימוש באתר, כי המפעילה משתמשת בגוף חיצוני לצורך סליקת כרטיס האשראי של המשתמש ופרטים אלו אינם נשמרים על ידה. המשתמש מאשר ונותן הסכמתו מראש להעברת פרטי כרטיס האשראי שלו לחברת הסליקה שתיבחר על-ידי המפעילה או מי מטעמה ושמירתם אצלה, והיא, ביחד עם חברת האשראי של המשתמש, תהיינה אחראיות לגביית התשלום בגין הרכישה שיבצע המשתמש באמצעות האתר לפי תנאי השימוש באתר.

            המפעילה ומי מטעמה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות הפרטים והמידע המועברים על-ידי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לגורמים לא מורשים. אולם, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה המפעילה או מי מטעמה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד ו/או ייגנב ו/או יגיע לכל גורם שהוא ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש להלן.

            המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי המפעילה או מי מטעמה יפנו אליו מעת לעת, בין בעל פה ובין בכתב, בין בדיוור ישיר ובין בכל דרך אחרת, לפי פרטי ההתקשרות שמסר במסגרת השימוש באתר ו/או באמצעות הודעות טלפוניות ו/או בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת, לרבות לשם משלוח הודעות, פניות, דברי פרסומת, הצעה/ות לרכישת מוצרים ועוד.

            המפעילה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות לעיל מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו.

 

 

הגבלת אחריות המפעילה

            המפעילה או מי מטעמה אינה אחראית לאמינות, דייקנות וביצוע הפעולות השונות באמצעות האתר, על תכניו ויישומיו, אשר נפגמו שלא עקב מעשה ו/או מחדל של מי מהמפעילה.

            המפעילה ו/או מי מטעמה שואפת להעניק למשתמש רמת שירות ניאותה בעת השימוש באתר לשם רכישת המוצרים, אך היא אינה מתחייבות שהאתר לא יופרע, יפעל כסדרו בלא הפסקות ו/או תקלות ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית. כמו-כן, המפעילה או מי מטעמה, אינה מתחייבת שלא יהיו נזקים, קלקולים, כשלים ותקלות באתר, לרבות איבודי נתונים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט השונים ו/או ברשת הטלפוניה ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של קווי התקשורת/אינטרנט/טלפוניה/סלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר באמצעותה ניתן לעשות שימוש באתר. בנוסף, המפעילה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות, מעת לעת, את העיצוב, המבנה והזמינות של השירותים המידע והתכנים הכלולים בו (כולם או חלקם), ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות הללו, יכולותיו ומגבלותיו והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

            מבלי לגרוע מן האמור בכלל תנאי השימוש באתר, המפעילה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שייגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש באתר ו/או היעדר שימוש בו ו/או היעדר יכולת שימוש בו ובכלל זה גם כל נזק בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, שייגרמו לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, בשל גישה, גלישה או שימוש באתר.

            המשתמש מצהיר בזאת כי לא יהיו לו ו/או לכל גורם אחר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בעניינים אלה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא נגדן בעניינים האמורים.

            המפעילה או מי מטעמה יהיו זכאים לקבל מהמשתמש פיצוי ושיפוי מלאים ומידיים בגין כל הפרה של המשתמש את מי מתנאי השימוש באתר (כולם או חלקם) ו/או כל הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחבה ו/או למי מטעמה כתוצאה מכל פעולה ו/או היעדר פעולה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או שימוש שלו באתר, על תכניו ויישומיו ו/או כתוצאה ממסירת מידע/תוכן מכל סוג שהוא ו/או העברת ו/או העלאת מידע/תוכן לאתר על-ידי המשתמש ו/או מי מטעמו כנזכר לעיל שהינו מזיק ו/או מפר כל דין, ו/או בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד המפעילה או מי מטעמה מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם השימוש של המשתמש באתר.

            במסגרת השימוש באתר עלולים להופיע קישורים לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישים, שאינם קשורים בהכרח למפעילה ואינם בשליטתה ו/או פיקוחה והמפעילה לא תישא באחריות בקשר לתכנים ושירותים אלה ו/או לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המפעילה. להסרת ספק, אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או בשירותים המוצעים באתרים אלה או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המפעילה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. 

שונות

            תנאי השימוש באתר נתונים לשינויים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, כפי שיתפרסם מעת לעת באתר וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בתנאי השימוש באתר וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו ו/או למי מטעמו בכל הקשור עם האתר ו/או השימוש בו.

            המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מהמפעילה ו/או גורמים הקשורים לאתר, לרבות הודעות הקשורות ברכישת מוצרים, וכן הודעות בכתב לפי כל דין – כהודעות המוצגות באתר.

            המפעילה או מי מטעמה רשאים לשנות מעת לעת את צורתה ו/או המבנה של האתר וכן להשביתו מעת לעת, בין היתר לצורכי תחזוקה ולכל צורך אחר, ואף לסגור אותו, לזמן מוגבל או לצמיתות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר.

            המפעילה רשאית להמחות זכויותיה באתר, כולו או חלקו, לכל גורם שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

            על האתר, על כלל רבדיו, לרבות השימוש בו, ועל כל הקשור אליו ו/או אל תנאי השימוש באתר ו/או על היחסים שבין המשתמש לבין המפעילה ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין הצדדים הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו או במחוז מרכז בלבד.

            תנאי השימוש באתר מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין המשתמש לבין המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לאתר כלל רבדיו, לרבות השימוש בו ועל כל הקשור אליו, וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישור המשתמש את תנאי השימוש באתר, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בתנאי השימוש באתר, מבוטלים בזאת ולא יהיו להם כל תוקף.

            ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש באתר, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.

            לא יהיה כל תוקף לשינוי, תיקון, ביטול, ארכה, תוספת, ויתור, דחייה, הקלה או שחרור מתנאי השימוש באתר, כולם או חלקם, אלא אם יעשה במפורש ובכתב על-ידי המפעילה.

            כתובת המשתמש לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש באתר היא לפי פרטי ההתקשרות עם המשתמש שמסר המשתמש במסגרת האתר.

            כל עוד לא עודכן אחרת על ידי המפעילה, פרטי יצירת הקשר עם המפעילה לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש באתר הם כדלקמן:

רח’ ביאליק 35, נס ציונה (אצל אורן סלונימסקי);

טלפון: 052-5585673;

דוא”ל: sivan.mybooks@gmail.com

            כל הודעה על-פי תנאי השימוש באתר, תהא בכתב ותישלח בדואר רשום, במסירה ידנית, בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני. הודעה שתישלח לצד שכנגד בהתאם לסעיף זה לתנאי השימוש באתר תיחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 72 שעות באם שוגרה בדואר רשום, תוך 24 שעות באם שוגרה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואילו אם נמסרה ביד- במועד מסירתה.